O Galerii Prata

Galeria PRATA powsta??a w 2010 roku. W galerii znajduje si?, poza bi??uteri? za??o??ycielki M. Kali??skiej, bi??uteria ponad 20 projektant??w bi??uterii z ca??ej Polski. Tworz? oni pewn? spo??eczno???, w kt??rej wszyscy znaj? si? osobi??cie, w zwi?zku z czym, zam??wienie konkretnej bi??uterii – nawet ze starszych kolekcji – nie stanowi problemu.
Bi??uteria znajduj?ca si? w Galerii stanowi najnowsze kolekcje i bestsellery ze wszystkich zak?tk??w kraju. Kolekcje s? cyklicznie uzupe??niane o nowo??ci, kt??re maj? swoje premiery na targach bi??uterii, odbywaj?cych si? przynajmniej dwa razy do roku.
Pracownia i Galeria znajduj? si? w jednym lokalu, a co za tym idzie na miejscu s??u??y pomoc? w??a??cicielka Galerii, kt??ra ch?tnie udzieli pomocy w kwestii doboru bi??uterii. Panuje tu zawsze atmosfera przyjazna i ka??da klientka mo??e liczy? na indywidualne podej??cie. Mo??liwe jest zaprojektowanie i wykonanie bi??uterii na specjalne okazje, a tak??e istnieje opcja dokonania drobnych przer??bek bi??uterii zakupionej w Galerii PRATA.
Galeria PRATA jest tak??e jedynym przedstawicielem “Innych Obr?czek” na zachodniopomorskie, autorstwa A. Bielaka. Obr?czki ??lubne i pier??cionki zar?czynowe tworzone s? dla indywidualnych os??b na konkretne zam??wienie. W ofercie znajduj? si? obr?czki robione star? japo??sk? metod? ???czenia metali mokume gane, kt??ra daje niesamowity efekt przenikania si? metali, a ka??dy wz??r jest troch? inny i nieprzewidywalny. S? tu tak??e obr?czki z odciskami palc??w, ust, zapisem g??osu czy serca. W serii ??ebro Adama i ??ebro Ewy, obr?czki powstaj? jako jedna obr?czka i dopiero potem s? rozcinane na dwie. Ponadto ka??dy indywidualny pomys?? zostanie wys??uchany i zrealizowany wg Waszego pomys??u.