Karolina Bik

Karolina Bik

Absolwentka Wy??szej Szko??y Rzemios?? Artystycznych i Zarz?dzania we Wroc??awiu, Wydzia?? Konserwacji i Renowacji Dzie?? Sztuki, specjalno???: bi??uteria i kamienie szlachetne (2006 – 09). Studia w Edinburgh College of Art w Szkocji (2009), praktyka z??otnicza w pracowni Andrzeja Bandkowskiego (2007) i w firmie Pukrop. Wsp????pracuje z Galeri? Wyl?garnia,Galeri? W Trzech Witrynach oraz z magazynem Polski Jubiler.

MOTTO:
Dobry przedmiot bi??uteryjny jest jak dobry utw??r muzyczny… oba wytwarzaj? takie same uczucia w widzu/s??uchaczu…

Zdecydowanie Acid Jazz nie jest dla ka??dego… to samo odnosi si? do mojej bi??uterii… Je??li moja praca wzbudzi intensywne uczucia u 1% odbiorc??w… to czuj? si? usatysfakcjonowana…

Bi??uteria jest magiczna… Zawsze by??a. Gdy j? tworz?, czuj? si? jak magik… Czuj? moc przenikaj?c? moje ca??e cia??o i dusz??? cudown? energi??? kt??r? ostatecznie przekazuj? tworzonemu przedmiotowi. Ilekro? pracuj?, pr??buj? odci?? si? zupe??nie od rzeczywisto??ci, kt??ra mnie otacza… I wierz?, ??e to jest sedno tworzenia PRAWDZIWEGO przedmiotu zawieraj?cego Prawdziwe S??owo??

Karolina Bik

Twórczość