Danuta Czapnik

Danuta Czapnik

Z wykszta??cenia malarka. Bi??uteria zaj???a si? z m???em w 1984r. Pracuj?c nad projektowaniem, tworzyli najlepsze kolekcje oparte na prostych geometrycznych formach. Od d??u??szego czasu g????wnym materia??em jest bursztyn oprawiony w srebro w po???czeniu z innymi kamieniami naturalnymi lub syntetycznymi. Tworzy kolekcje o r????nym charakterze. Ascentyczne, graficzne formy satynowanej blachy z geometrycznymi bry??ami bursztynu jak i pe??ne koloru kolekcje ???cz?ce r????ne kamienie i materia??y. Zajmuje si? te?? rysunkiem i malarstwem. Jej prace mo??na spotka? w wielu galeriach ??wiata.

Twórczość