Rados??aw Szwed

Rados??aw Szwed

Projektowaniem bi??uterii zajmuj? si? od 1989 r. Po czterech latach dzia??alno??ci w 1993, uzyska?? cz??onkostwo Stowarzyszenia Tw??rc??w Form Z??otniczych. Obecnie, od tego roku, dzia??a w zarz?dzie STFZ. Bi??uteria, projektowana przeze niego, przeznaczona jest dla os??b lubi?cych podkre??la? swoj? indywidualno???, preferuj?cych oryginalne rozwi?zania. Jej naturalna, charakteryzuj?ca si? oszcz?dnym stylem, elegancja mo??e niekiedy wyra??a? ekstrawagancj?. Dominuj? w niej geometryczne kszta??ty, du??e, widoczne elementy i cz?sto kontrastuj?cy wachlarz kolor??w. Wzi??? udzia?? w kilkunastu wystawach w kraju i za granic?, gdzie moje prace by??y wielokrotnie nagradzane.

Twórczość