Marta Rudnicka

Marta Rudnicka

Jest absolwentk? Katedry Bi??uterii Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi (2004-2008). Interesuje j? wiele dziedzin sztuki, kt??re stara si? ze sob? ???czy?. W swoich pracach z dziedziny bi??uterii wykorzystuje r????norodne techniki i materia??y zar??wno te klasyczne jak i wsp????czesne. Podstaw? jest jednak srebro cz?sto ???czone z emali? jubilersk?. Od 2009 prowadzi w??asn? firm? zajmuj?c? si? projektowaniem bi??uterii, form z??otniczych i przedmiot??w u??ytkowych. Ka??dy projekt jest dla niej szans? do dalszego rozwoju i poszukiwania nowych form.