Pawe?? Kaczy??ski

Pawe?? Kaczy??ski

Projektowaniem bi??uterii zajmuje si? od 1990r. Absolwent A.S.P. w ?odzi Wydzia?? Tkaniny i Ubioru ?? stylistyka mody-projektowanie bi??uterii.

Od 1992r. jest cz??onkiem Zwi?zku Polskich Artyst??w Rze??biarzy a od 1995r. Stowarzyszenia Tw??rc??w Form Z??otniczych. Obecnie w zarz?dzie STFZ.

Spo??r??d wielu dziedzin sztuki, w kt??rych si? odnajdowa?? bi??uteria sta??a si? wiod?cym kierunkiem jego realizacji tw??rczej.

Jego kolekcje s? cz?sto wynikiem wielu poszukiwa?? nowych form wyrazu w bi??uterii jako dziedziny sztuki. Objawiaj? si? one w postaci przedmiot??w unikatowych prezentowanych na ponad stu wystawach i konkursach bi??uterii.

Jest jednym z 5 autor??w Grupy Sze??? wspieraj?cej ide? tworzenia bi??uterii unikatowej. Jego prace mo??na ogl?da? w wielu galeriach w Polsce i na ??wiecie.