regulamin

KILKA WA??NYCH I PRZYDATNYCH INFORMACJI:

1. Zakupy w Galerii PRATA s? absolutnie bezpieczne, dbaj?c o polityk? prywatno??ci, starannie chronimy dane osobowe naszych klient??w.

2. Ka??dy klient ma prawo wgl?du do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wszystkie przedmioty wykonywane s? przez autor??w na zam??wienie. Galeria nie prowadzi magazynu gotowych produkt??w.

4. Podane ceny s? cenami brutto.

5. Kupion? bi??uteri? wysy??amy poczt? kuriersk? z ubezpieczeniem.

6. Termin realizacji zam??wienia okre??la ilo??? dni roboczych potrzebnych na wykonanie i wys??anie zam??wionych przedmiot??w. Galeria do??o??y wszelkich stara?? aby zakupione wyroby dotar??y do Ciebie jak najszybciej. Galeria nie posiada magazynu. Bi??uteria robiona jest na zam??wienie.

7. Galeria akceptuje dwa sposoby p??atno??ci: – “za pobraniem” – p??atno??? got??wk? przy odbiorze przesy??ki. – przelew na konto – przed zrealizowaniem zam??wienia przez galeri?.

8. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, masz prawo zwr??ci? kupiony przedmiot w ci?gu 10 dni. Pieni?dze zostan? Ci wp??acone na konto. Towar musi by? zwr??cony w stanie nienaruszonym wraz z opakowaniem i paragonem. W przypadku zwrotu, koszt przesy??ki do i od klienta ponosi kupuj?cy. Prawo do zwrotu nie dotyczy towar??w na specjalne zm??wienie.

Mi??ych zakup??w.
Ma??gosia Kali??ska
Galeria PRATA

PS. Je??li masz jakiekolwiek w?tpliwo??ci lub pytania – pisz ??mia??o! Jestem projektantk? bi??uterii i znam si? na tym, co sprzedaj?. Odpowiem cierpliwie na ka??de pytanie.

REGULAMIN

1. W??a??cicielem galerii internetowej na kalinska.pl jest

Ma??gorzata Kalinska-Denis
Projektowanie Bi??uterii
ul. Felczaka 17/5u
71-417 Szczecin

NIP: 851 104 76 79
REGON: 810846655
Firma dzia??a na podstawie wpisu do Ewidencji Dzia??alno??ci Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. Szczecin nr BOI-6412/P/054511/10

2. Zam??wienia mo??na sk??ada? poprzez:

Internet: www.kalinska.pl
e-mail: kontakt@kalinska.pl
telefon: +48 604 513 141

3. Zlecenia na wysy??k? zagraniczn? przyjmujemy wy???cznie po uprzednim kontakcie z nami i uzgodnieniu wszelkich szczeg??????w, w tym koszt??w transportu.

4. Z??o??enie zam??wienia w galerii www.kalinska.pl oznacza zaakceptowanie postanowie?? tego regulaminu.

PRZYJ?CIE I REALIZACJA ZAM??WIENIA

1. Zam??wienia s? przyjmowane przez Internet na stronie http://www.kalinska.pl
Realizacja zam??wienia rozpoczyna si? w przypadku zam??wie?? p??atnych przelewem – po zaksi?gowaniu na rachunku wp??aty.

2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zam??wie?? wzbudzaj?cych w?tpliwo??ci tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, a tak??e na podstawie ??le wype??nionego formularza.

3. Zam??wienia mo??na sk??ada? przez ca??? dob?. Zam??wienia sk??adane w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty i niedziele oraz w ??wi?ta rozpatrywane b?d? od najbli??szego dnia roboczego.

4. Wszystkie ceny podawane s? w z??otych polskich i zawieraj? podatek VAT. Cena podana przy ka??dym towarze jest wi????ca od chwili z??o??enia przez klienta zam??wienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrob??w w serwisie.

6. Terminy realizacji zam??wie?? dla oferty z katalogu wynosi do 14 dni. W przypadku zam??wie?? nietypowych termin realizacji b?dzie oddzielnie ustalany z autorem pracy.

GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Zgodnie z Ustaw? z 2 marca 2000 roku “O ochronie niekt??rych praw konsument??w oraz o odpowiedzialno??ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny” klient mo??e zrezygnowa? z towaru kupionego w Galerii PRATA bez podania przyczyny w ci?gu 10 dni od daty odebrania przesy??ki. Jest to mo??liwe tylko w??wczas, gdy towar nie by?? u??ywany ani nie zosta?? w ??aden spos??b zniszczony. Prawo zwrotu towaru nie dotyczy prac, kt??re s? wykonywane na zam??wienie indywidualne (Np. rozmiar pier??cionka, d??ugo??? naszyjnika, ??rednica bransoletki) oraz w kt??rych na ??yczenie klienta dokonano zmian.

2. Zwracany towar nie mo??e nosi? ??lad??w u??ytkowania, musi by? zwr??cony w stanie nienaruszonym (towar musi by? czysty, nieu??ywany, nieuszkodzony, pozbawiony zapachu np. perfum, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu). Towar nie spe??niaj?cy powy??szych warunk??w nie zostanie przyj?ty do zwrotu.

3. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesy??ki towar??w do i od Klienta.

4. Wszelkie szczeg????y zwrotu towaru nale??y uzgodni? z Galeri? poczt? elektroniczn? lub telefonicznie.

5. Nie nale??y wysy??a? do nas przesy??ek “za pobraniem”, gdy?? nie b?d? one odbierane.

6. W chwili odbioru Kupuj?cy zobowi?zany jest sprawdzi? stan przesy??ki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupuj?cy obowi?zany jest zg??osi? ten fakt dostawcy i niezw??ocznie skontaktowa? si? ze Sprzedaj?cym.

7. W przypadku ewentualnych reklamacji nale??y skontaktowa? si? ze Sprzedaj?cym za po??rednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zg??aszaj?c reklamacj? nale??y poda? imi? i nazwisko zamawiaj?cego, nr zam??wienia oraz opisa? przedmiot reklamacji.

8. Reklamacje dotycz?ce r????nicy w wygl?dzie towar??w zam??wionych z otrzymanymi, kt??re wynikaj? z r????nicy w ustawieniu parametr??w monitora Klienta, w szczeg??lno??ci r????nicy w barwach i odcieni z??ota i kamieni, nie stanowi? podstawy do zwrotu towaru.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian technicznych w prezentowanych pracach, na przyk??ad przez zastosowanie zapi?cia innego ni?? prezentowane na zdj?ciu. R????nice tego typu nie s? podstaw? do zwrotu towaru.

9. Reklamacje dotycz?ce uszkodze?? mechanicznych przesy??ki powsta??ych podczas transportu b?d? rozpatrywane tylko i wy???cznie po sporz?dzeniu protoko??u szkodowego podpisanego przez odbiorc? i dostawc? przesy??ki.

10. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrot??w spe??niaj?cych ww. warunki, gwarantujemy zwrot nale??no??ci drog? przelewu bankowego na wskazane przez zamawiaj?cego konto lub przekazem pocztowym na podany na zam??wieniu adres, po potr?ceniu koszt??w manipulacyjnych.

11. W przypadku wymiany towaru niespowodowanej win? sprzedaj?cego uzgodniony koszt wysy??ki nowego towaru ponosi kupuj?cy. Kwot? t? nale??y do???czy? do odsy??anego towar lub przela? na nasz rachunek bankowy.

SPOSOBY P?ATNO??CI

Nale??no??? za towary zakupione w naszym sklepie mo??na uregulowa? na kilka sposob??w:
1 Za pobraniem przy odbiorze przesy??ki. P??atno??? regulowana u kuriera.
2. Przelew na konto ING Bank przed otrzymaniem przesy??ki:
Ma??gorzata Kali??ska-Denis
87 1160 2202 0000 0001 7972 3748 (Millenium Bank S.A.)
BIC/S.WiFT: BiGBPLPW

POSTANOWIENIA KO??COWE

1. Sprzedaj?cy zobowi?zuje si? do ochrony danych osobowych zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z t? ustaw? Kupuj?cy wyra??a zgod? na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla cel??w marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedaj?cego. Kupuj?cemu przys??uguje prawo do wgl?du w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia ???dania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj? przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

4. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen towar??w znajduj?cych si? w ofercie, wprowadzania nowych towar??w do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwo??ywania akcji promocyjnych na stronach sklepu b?d?? wprowadzania w nich zmian. Sprzedaj?cy zastrzega sobie r??wnie?? prawo do wycofania poszczeg??lnych towar??w z oferty.