Zwroty i wymiany

1. Zgodnie z Ustaw? z 2 marca 2000 roku “O ochronie niekt??rych praw konsument??w oraz o odpowiedzialno??ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny” klient mo??e zrezygnowa? z towaru kupionego w Galerii PRATA bez podania przyczyny w ci?gu 10 dni od daty odebrania przesy??ki. Jest to mo??liwe tylko w??wczas, gdy towar nie by?? u??ywany ani nie zosta?? w ??aden spos??b zniszczony. Prawo zwrotu towaru nie dotyczy prac, kt??re s? wykonywane na zam??wienie indywidualne (Np. rozmiar pier??cionka, d??ugo??? naszyjnika, ??rednica bransoletki) oraz w kt??rych na ??yczenie klienta dokonano zmian.

2. Zwracany towar nie mo??e nosi? ??lad??w u??ytkowania, musi by? zwr??cony w stanie nienaruszonym (towar musi by? czysty, nieu??ywany, nieuszkodzony, pozbawiony zapachu np. perfum, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu). Zwrot nale??y uzgodni? emailem . Towar nie spe??niaj?cy powy??szych warunk??w nie zostanie przyj?ty do zwrotu.

3. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesy??ki towar??w do i od Klienta.

4. Towar nale??y odes??a? na uzgodniony uprzednio poczt? elektroniczn? adres. Nie nale??y odsy??a? bez uzgodnienia towaru na adres naszej siedziby.

5. Nie nale??y wysy??a? do nas przesy??ek “za pobraniem”, gdy?? nie b?d? one odbierane.

6. W chwili odbioru Kupuj?cy zobowi?zany jest sprawdzi? stan przesy??ki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupuj?cy obowi?zany jest zg??osi? ten fakt dostawcy i niezw??ocznie skontaktowa? si? ze Sprzedaj?cym.

7. W przypadku ewentualnych reklamacji nale??y skontaktowa? si? ze Sprzedaj?cym za po??rednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zg??aszaj?c reklamacj? nale??y poda? imi? i nazwisko zamawiaj?cego, nr zam??wienia oraz opisa? przedmiot reklamacji.

8. Reklamacje dotycz?ce r????nicy w wygl?dzie towar??w zam??wionych z otrzymanymi, kt??re wynikaj? z r????nicy w ustawieniu parametr??w monitora Klienta, w szczeg??lno??ci r????nicy w barwach i odcieni z??ota i kamieni, nie stanowi? podstawy do zwrotu towaru. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian technicznych w prezentowanych pracach, na przyk??ad przez zastosowanie zapi?cia innego ni?? prezentowane na zdj?ciu. R????nice tego typu nie s? podstaw? do zwrotu towaru.

9. Reklamacje dotycz?ce uszkodze?? mechanicznych przesy??ki powsta??ych podczas transportu b?d? rozpatrywane tylko i wy???cznie po sporz?dzeniu protoko??u szkodowego podpisanego przez odbiorc? i dostawc? przesy??ki.

10. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrot??w spe??niaj?cych ww. warunki, gwarantujemy zwrot nale??no??ci drog? przelewu bankowego na wskazane przez zamawiaj?cego konto lub przekazem pocztowym na podany na zam??wieniu adres, po potr?ceniu koszt??w manipulacyjnych.

11. W przypadku wymiany towaru niespowodowanej win? sprzedaj?cego uzgodniony koszt wysy??ki nowego towaru ponosi kupuj?cy. Kwot? t? nale??y do???czy? do odsy??anego towar lub przela? na nasz rachunek bankowy.