Polityka prywatno??ci

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s? dane dotycz?ce Twojej wizyty, np. Tw??j adres IP, nazwa domeny, typ przegl?darki, typ systemu operacyjnego, itp.
Gdy kontaktujesz si? z nami za pomoc? strony internetowej, poczty e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe, czyli Twoje imi?, Tw??j adres e-mail, numer telefonu i tre??? wiadomo??ci.

W jaki spos??b wykorzystujemy Twoje dane?
W ??adnym wypadku nie b?dziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane za pomoc? formularza kontaktowego b?d? wykorzystane wy???cznie do kontaktu w sprawach zwi?zanych z us??ug? projektowania logo.
Dane zbierane automatycznie mog? by? u??yte do analizy zachowa?? u??ytkownik??w na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych u??ytkownikach, lub do personalizacji zawarto??ci naszych stron internetowych. Dane te s? zbierane automatycznie o ka??dym u??ytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi?dzy Tob?, a naszym serwisem b?d? wykorzystane wy???cznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mog? zosta? udost?pnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia naruszenia prawa, lub gdy b?d? wymaga??y tego przepisy prawa, mo??emy udost?pni? Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwo??ci.

Zmiany naszej polityki prywatno??ci
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy??szej polityki prywatno??ci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno??ci na tej stronie.

Kontakt
W razie dodatkowych pyta?? dotycz?cych ochrony prywatno??ci, prosimy o kontakt korzystaj?c z formularza kontaktowego, adresu e-mail lub numeru telefonu udost?pnionego na stronie kalinska.pl